Logo til Christianssand Byselskab
Hjem Styret Medlemskap Arrangementer Prosjekter Historikk Årsskrifter
Postadresse
Kronprinsensgate 59
4614 Kristiansand


e-post
post@byselskabet.no


Formann
Guri Paulsen


Styret i Christianssands Byselskab

Formann:
Guri Paulsen
Tollbodgata 63
4614 Kristiansand
tlf. 90 10 92 65
e-post: guri.paulsen@uia.no

Nestformann:
Harald Sødal
Sødal Terrasse 15 C
4630 Kristiansand
tlf. 41 51 68 07
e-post: harald.sodal@epost.no

Sekretær:
Hans Petter Mjølund
Kartheia 69a
4626 Kristiansand
tlf. 99 69 51 97
e-post: hpm@sndesign.no

Kasserer:
Per Birkeland
Kvernhusheia 22
4634 Kristiansand
tlf. 90 92 71 72
e-post: per@powermail.no

 

Utsnitt av bilde fra gamle Christianssand
gamle Christianssand
foto: Torvald Slettebø
kilde: agderkultur.no
Styremedlemmer:
Svein Ole Breland
Østre Strandgate 5
4610 Kristiansand
tlf. 98 23 47 45
e-post: sv-brela@online.no

Randi Roland Huseth
Snorres gate 32
4632 Kristiansand
tlf. 90 52 71 13

Solveig Tallaksen
Fruens Allé 2 A
4623 Kristiansand
tlf. 98 24 85 05
e-post: solveig.tallaksen@gmail.com


Varamedlem:
Britt Albrecht
Freyadalsvn 15
4631 Kristiansand
tlf. 40 30 41 42
e-post: fpa@live.no


Varamedem, og redaktør for Årsskriftet:
Svein Harald Moe
Høivold brygge 4
4631 Kristiansand
tlf 905 67 036
e-post: svhmoe@gmail.com

Vedtekter

§1 FORMÅL

Christianssands Byselskabs formål er å virke for Kristiansand by og omegns vel. Selskapet skal også søke å styrke og utvikle bevaringstanken, skape forståelse for og ta vare på kulturell og historisk interesse.

§2 MEDLEMSKAP

 1. Alle enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter kan bli medlem i selskapet.
 2. Årskontingenten for medlemskap avgjøres av årsmøtet.
 3. Medlemmer som i to påfølgende år ikke har betalt kontingent, strykes som medlem.

§3 LEDELSE

 1. Selskapet ledes av et styre på suv medlemmer; leder, nestleder, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer.
 2. Leder velges for ett år.
 3. De øvrige medlemmer velges for to år, slik at tre styremedlemmer er på valg hvert år.
 4. Det velges to varamedlemmer for ett år.
 5. Styret kan oppnevne komitéer og utvalg og om nødvendig fastsette deres mandat.
 6. Referat fra styremøter sendes til styrets medlemmer og varamedlemmer.

§4 ÅRSMØTE

 1. Årsmøtet er selskapets høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mai måned.
 2. Styret sender skriftlig innkalling til alle medlemmer senest tre uker før møtet finner sted. Med innkallingen sendes:
  • Saksliste
  • Styrets årsberetning
  • Revidert regnskapsutdrag
  • Forslag til valg
 3. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.
 4. Årsmøtet skal behandle:
  • Valg av ordstyrer og referent
  • Styrets årsberetning
  • Revidert regnskap
  • Innmeldte saker
  • Fastsettelse av medlemskontingent
  • Valg etter §3
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomité på tre medlemmer
 5. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de fremmøtte medlemmer. Vedtak fattes med alminnelig flertall.
 6. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 10% av medlemmene krever det. Saksliste skal følge slik innkalling.

§5 ENDRING AV VEDTEKTENE

Endring av vedtektene kan bare behandles av et årsmøte eller av ety ekstraordinært årsmøte. Endring av vedtektene krever at 2/3 av de fremmøtte stemmer for de foreslåtte endringene.

§6 OPPLØSNING

 1. Selskapet kan oppløses dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmene på to på hverandre følgende årsmøter eller ekstraordinære årsmøter vedtar dette.
 2. Oppløsning kan ikke vedtas dersom minst 10 medlemmer vil opprettholde driften i henhold til formålsparagrafen.
 3. Ved eventuell oppløsning tilfaller selskapets midler Kristiansand kommune, som da skal disponere disse i henhold til selskapets formålsparagraf.


Vedtektene sist endret på årsmøtet den 19. mars 2002.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Webdesign: www.macmedie.no